Podmínky ochrany osobních údajů

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Zuzana Honsová IČ 61272396 se sídlem Národní obrany 15/936, 160 00 Praha 6 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
 • adresa: Národní obrany 15/936, 160 00 Praha 6
 • email: z.honsová@email.cz
 • telefon: +420 603 985 058
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 1. Účelem zpracování osobních údajů je:
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 1. Správce uchovává osobní údaje:
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy:
  • Česká pošta s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha1
  • Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., se sídlem Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy
  • GOPAY s.r.o., se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu:
  • Smart elephant, s.r.o., se sídlem Dopravní 500 104 00 Praha 10 – Uhříněves
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

 

VI. VAŠE PRÁVA  

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
 •   právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 •   právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 •   právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 •   právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 •   právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Pro zabezpečení osobních údajů prodávající přijal zejména následující opatření:
 • omezení přístupových práv,
 • zabezpečení přístupů,
 • provádění bezpečnostních záloh,
 • šifrování,
 • antivirová ochrana.
 1. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 2. Porušení zabezpečení osobních údajů, případně též únik osobních údajů je prodávající povinen hlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů a v závislosti na míře ohrožení též zákazníkům, jichž se únik týká. Tento postup není nutný v případě, když porušení zabezpečení nebude znamenat riziko úniku osobních údajů.

 

VIII. SOUBORY COOKIES

 1. Správce osobních údajů užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
 • základní funkčnosti webových stránek,
 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách.
 1. Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
 2. Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 3. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Veškeré právní vztahy v tomto dokumentu výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními českého právního řádu týkajícími se ochrany osobních údajů, dále občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15.6.2018.